Informatie

AANMELDING 

Wanneer u zich wil aanmelden bij de praktijk kunt u mailen naar: info@interactiepraktijkutrecht.nl. 

Wij kunnen starten met een kennismakingsgesprek. Hierin kun je ervaren of er een match is met onze praktijk/behandelaars. De kosten hiervoor zijn €50,-.

TARIEVEN

De gesprekken worden niet vergoed door de zorgverzekering aangezien er geen sprake is van een behandeling op basis van een diagnose.

Voor onverzekerde zorg geldt een tarief van €115,- voor een gesprek van 60 minuten. De kosten voor de benodigde administratie en eventueel overleg met verwijzers, zijn bij dit bedrag inbegrepen.

Er is ook de mogelijkheid om met 2 therapeuten relatietherapie of systeemgesprekken te hebben. Hiervoor geldt het tarief van €200,-.

In overleg kunnen er ook afspraken in de avond gemaakt worden. Hiervoor geldt een avondtoeslag van €20,-.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1 Interactie Praktijk Utrecht: 

De praktijk biedt trainingen gericht op hulpverlenen binnen scheidingsproblematiek en systeemgericht werken.

De Interactie Praktijk Utrecht bestaat uit 4 zelfstandige systeemtherapeuten en is gevestigd op de Europalaan 500 – 3z3 in Utrecht. De systeemtherapeuten staan individueel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.

1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor de Interactie Praktijk Utrecht of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van de Interactie Praktijk Utrecht valt.

1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door de Interactie Praktijk Utrecht.

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de Interactie Praktijk Utrecht met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Offerte & opdracht

3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training stuurt de Interactie Praktijk Utrecht een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 3 maanden, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen de Interactie Praktijk Utrecht en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen.

3.2 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, tenzij anders vermeld.

4. Annulering

4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Indien de training in geval van overmacht aan de kant van de opdrachtgever niet door kan gaan, wordt in onderling overleg

een nieuwe datum vastgesteld. Bij annulering zonder overmacht tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.

4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van de Interactie Praktijk Utrecht niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. De Interactie Praktijk Utrecht kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die

met de datumwijziging gemoeid zijn.

4.3 Indien de Interactie Praktijk Utrecht bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is de Interactie Praktijk Utrecht gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever

gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

5. Betaling

5.1 De Interactie Praktijk Utrecht zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door de Interactie Praktijk Utrecht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

5.2 Alleen betaling door overmaking op de ten name van één van de systeemtherapeuten van de Interactie Praktijk Utrecht gestelde IBAN-rekening, strekt tot kwijting van de vordering.

5.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

6. Auteursrecht

6.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij de Interactie Praktijk Utrecht. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van de Interactie Praktijk Utrecht en onder duidelijke bronvermelding.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De Interactie Praktijk Utrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Interactie Praktijk Utrecht.

7.2 Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan de Interactie Praktijk Utrecht voor de betreffende opdracht verschuldigd is.

7.3 De Interactie Praktijk Utrecht is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

7.4 Iedere aansprakelijkheid van de Interactie Praktijk Utrecht is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de Interactie Praktijk Utrecht wordt uitbetaald.

7.5 De Interactie Praktijk Utrecht zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

8. Vertrouwelijkheid

8.1 De Interactie Praktijk Utrecht behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.

8.2 De Interactie Praktijk Utrecht staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.

8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

9. Klachten

9.1 Wanneer er klachten zijn over de uitvoering van – een deel van – de opdracht, zal de Interactie Praktijk Utrecht in eerste instantie alles in het werk stellen om de klacht te verhelpen.

9.2 Opdrachtgever is verplicht tekortkomingen en/of onvrede als onder 9.1 bedoeld zo spoedig mogelijk aan de Interactie Praktijk Utrecht kenbaar te maken.

9.3 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.

9.4 Uitwerking procedure klachten, zie Procedure klachten Interactie Praktijk Utrecht.

10. Prijzen

10.1 Alle in opdrachtovereenkomst genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld.

10.2 Reiskosten worden achteraf op basis van werkelijk gemaakte kosten gefactureerd.

10.3 Voor rekening van de Interactie Praktijk Utrecht zijn de standaard projectgebonden kosten voortvloeiend uit correspondentie en overleg.

10.4 Alle kosten, anders dan urenvergoeding en reiskosten en anders dan de kosten genoemd in 10.3 worden door de Interactie Praktijk Utrecht onder de noemer materiaalkosten apart in rekening gebracht op basis van nacalculatie, tenzij dit in de offerte anders is bepaald. Onder materiaalkosten wordt onder meer verstaan: drukwerk, transportkosten, porti, aanschaf of huur van audiovisuele middelen, of accommodatie.

KLACHTENPROCEDURE

Wij verzoeken u, indien u een klacht heeft, contact op te nemen met Minke Bremer, Anniek Savenije of Minke Kamstra van de Interactie Praktijk Utrecht, voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Formele schriftelijke klacht

Als uw probleem na een gesprek niet is opgelost of als de klacht zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen.

Hoeveel tijd heeft u om uw klacht in te dienen?

De klacht dient binnen tien werkdagen na afloop van de training of levering van het product te zijn verzonden.

Waar kunt u uw klacht indienen?

Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar:

Interactie Praktijk Utrecht

Europalaan 500 -3z3 

3526 KS Utrecht.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Interactie Praktijk Utrecht:

 • verstuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw klacht waarin de  afhandeltermijn wordt vermeld
 • vraagt om meer informatie bij de medewerker(s) die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken
 • vraagt u eventueel om meer informatie
 • beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten
 • bespreekt – als er een materieel of financieel belang is – de klacht met de opleider en neemt een definitief standpunt in
 • informeert u, binnen zes weken na dagtekening van de klacht, schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom zij tot dit standpunt komt
 • zorgt voor een correcte registratie van in de klachtenadministratie

Wat registreren wij van uw klacht?

De Interactie Praktijk Utrecht houdt van uw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw klacht
 • een nadere omschrijving van uw klacht
 • de datum waarop u uw klacht heeft ingediend
 • de naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop uw klacht betrekking heeft, behandelt of beheert
 • de betreffende training of activiteit
 • de gevoerde correspondentie over de klacht
 • de status van de klacht (in behandeling / afgehandeld)
 • de datum en wijze van afhandeling van de klacht
 • de eindbeoordeling van de klacht

Wij bewaren de administratie van uw klacht tot één jaar na afhandeling. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het genomen besluit?

De Interactie Praktijk Utrecht legt schriftelijk (per brief of e-mail) een oplossing aan u voor. Eventueel is hierover een gesprek mogelijk. Wanneer de klachten in onderling overleg niet weggenomen kunnen worden dan zal de Interactie Praktijk Utrecht een onafhankelijke mediator inzetten in de persoon van Arjan Bolt, mede-eigenaar Buro Bolt gevestigd te (Olof Palmelaan 36, 3527 WJ) Utrecht.

Alle klachten zullen door beide partijen vertrouwelijk worden behandeld. Het oordeel van de mediator is bindend; eventuele consequenties worden door de Interactie Praktijk Utrecht snel afgehandeld.

De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden.

De uitspraak van de rechter is bindend en de daaruit voortvloeiende consequenties voor de Interactie Praktijk Utrecht zullen worden nageleefd en/of uitgevoerd.

Interactie Praktijk Utrecht

De Stadstuin
Europalaan 500, 3-Z-3
3526 KS Utrecht
info@interactiepraktijk.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 9:00 – 18:00
In overleg kunnen er ook afspraken in de avond gemaakt worden.

Geregistreerd bij

NVRG
Stiefplancoach
EFT